AURIX LAW PROJECT FINANCE Personuppgiftspolicy

 

För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig behöver vi, AURIX - LAW/PROJECT/FINANCE ("AURIX") med org.nr 969787-0898, behandla personuppgifter som rör dig.

En personuppgift är en uppgift som kan knytas till en fysisk person. Några exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Vi kommer aldrig tvinga dig att lämna dessa uppgifter till oss, men om du vill ha våra nyhetsbrev utskickade till dig eller om du vill beställa en tjänst ifrån oss så behöver vi i de flesta fallen sådana uppgifter av dig för att kunna fullgöra vårt arbete.

Vi vill med omsorg ta hand om dina personuppgifter som du med förtroende lämnar till oss. Därför kommer vi nedan att förklara hur vi behandlar just dina personuppgifter.

 

 1. Personuppgifter med anknytning till uppdrag

  När du anlitar AURIX för ett uppdrag kan vi komma att behöva behandla dina personuppgifter. Detta innebär att vi kan behöva spara dina uppgifter under en tid. Personuppgiftsansvarig är bolaget AURIX.

  Vilka personuppgifter kan komma att behandlas?

  (a) När du som fysisk person beställer en tjänst ifrån oss kan vi komma att behandla: Namn, personnummer (eller annan information om födelsedata), telefonnummer, postadress, e-postadress, kopia av pass eller annan identitetshandling samt uppgifter om vår fakturering, betalningshistorik och betalningspåminnelser till dig som klient.

  (b) När du som juridisk person beställer en tjänst ifrån oss kan vi komma att behandla: Namn, personnummer, titel, arbetsgivare, telefonnummer, e-postadress, postadress, kopia av pass eller annan identitetshandling för kontaktperson respektive verklig huvudman för klienten, uppgifter i registreringsbevis.

  (c) När du som fysisk person är motpart till vår klient kan vi komma att behandla: Namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och postadress. 

  (d) När du som juridisk person är motpart till vår klient kan vi komma att behandla: Namn, titel, arbetsgivare, adress, e-postadress och telefonnummer för kontaktperson hos motparten.

  (e )  När du förekommer i uppdraget som är beställt av vår klient utan att vara någon av ovanstående personer  (exempelvis genom att vara motpartens ombud, skiljeman, vittne eller likannde) kan vi komma att behandla: Namn, personnummer, e-postadress, postadress och telefonnummer.

  (f) Andra personuppgifter än de som benämns ovan ifall uppdraget utifrån dess natur kräver att sådana uppgifter behandlas.
   

 2. Hur samlas personuppgifter in?

  Personuppgifter kan lämnas till oss av dig personligen, ditt ombud, motparten/motpartens ombud eller annan person som har någon slags anknytning till en beställd tjänst. Vi kan även samla in uppgifter ifrån offentliga register eller källor.
   

 3. För vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder samlar vi in och behandlar dina uppgifter?

  (a) Personuppgifterna kan komma att behandlas för att göra jävskontroller samt andra kontroller för att säkerställa att vi kan åta oss uppdraget utan att intressekonflikter eller andra potentiella konflikter ska uppstå. Behandlingen grundar sig i vårt berättigade intresse av att tillvarata våra klienters intressen och inte hämna i ogynnsamma situationer.

  (b) Personuppgifterna kan komma att behandlas för att fakturera dig som har beställt en tjänst ifrån oss, redovisning av uppdraget samt arvode. De kan även behandlas för infordringskrav och för ändamål som i övrigt tillvaratar våra rättigheter gentemot klienten med anknytning till uppdraget. Grunden för behandlingen av sådana uppgifter som benmäns i denna punkt (b) är vårt och klientens berättigade intresse av en effektiv och säker fakturering, uppdrags- och arvodesredovisning. Dessa uppgifter är även av vikt för att vi ska kunna göra gällande ev. rättsliga anspråk mot klienten.

  (c ) Personuppgifterna kan komma att behandlas för att fullgöra åtagandet som ditt juridiska ombud eller åtagandet om att skicka ut veckovisa finansiella analyser. I vissa fall kan vi även behandla uppgifterna för andra utskick än våra analyser, nämigen för marknadsföring. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna kommunicera på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Denna behandling grundar sig på vårt klient- /uppdrags-avtal med dig.

  (d) Personuppgifterna kan komma att behandlas för att vi ska kunna föra en intern statistik och analysera vår utveckling i AURIX verksamhet. Det grundar sig i vårt berättigade intresse av att utveckla vår verksamhet så att den hela tiden stämmer väl överens med klientens förväntningar.
   

 4. Med vem kan personuppgifterna komma att delas med?

  AURIX värderar vårt sekretessåtagande gentemot dig som klient högt. Det innebär att vi försöker hålla dina personuppgifter inom bolagets ramar. I vissa fall är det dock nödvändigt att lämna ut uppgifter.

  (a)  Dina personuppgifter kan komma att delas med motparten eller motpartens ombud ifall uppdraget kräver det.

  (b) Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndighet om det erfordras enligt tillämplig lag.

  (c ) Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, kronofogden, domstol, skiljenämnd, eller vår ansvarsförsäkringsgivare.
   

 5. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

  Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som uppdraget varar. Högst 5 år efter sista dagen för uppdraget raderar vi personuppgifterna. Vi kommer dock bevara behövliga personuppgifter även efter denna tid för att kunna utföra våra jävskontroller även i framtiden gentemot andra klienter.
   

 6. Vilka rättigheter har du?

  Du har rätt att begära information om vilka uppgifter som berör dig som vi har samlat in utan kostnad. Om vi har samlat in och behandlar personuppgifter som inte stämmer så har du rätt att begära rättelse av dem utan dröjsmål. Under tiden som vi granskar personuppgifternas korrekthet har du rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dessa uppgifter.

  Du har rätt att få vissa personuppgifter raderade. Detta gäller om de insamlade personuppgifterna inte är nödvändiga för att uppfylla ändamålet längre eller har behandlats på olagligt sätt.

  Du har rätt att invända mot vår behandling av uppgifter som sker på vårt berättigade intresse som grund. Om du gör det så åligger det oss att bevisa att vårt intresse väger tyngre än dina intressen.

  Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. I vissa fall kan en sådan återkallelse begränsas. Det gäller exempelvis om vi enligt lag har en skyldighet att fortsätta behandla några av dina uppgifter.

  Du har rätt att begära ut de personuppgifter vi använt som rör dig i ett elektroniskt format och sedan även överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. (dataportabillitet).
   

 7. Synpunkter

  Om du har några synpunkter eller frågor gällande vår behandling av dina  personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@aurix.se. I Sverige är det datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du kan även höra av dig till dem med synpunkter, www.datainspektionen.se
   

 8. Ändringar och tillägg

  Med jämna mellanrum gör vi ändringar och tillägg i denna policy för att du ska känna dig trygg med vår behandling. Den nya versionen kommer alltid att finnas på vår hemsida www.aurix.se. Vi kommer också att uppdatera dig genom e-mail vid sådan ändring eller tillägg.

   

Aurix © 2018 All Rights Reserved.
Allmänna villkor