ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR

KAPITEL 1: INLEDNING

1§ Dessa Allmänna villkor gäller för alla juridiska tjänster som tillhandahålls av AURIX LAW PROJECT FINANCE (hädanefter kallat: Byrån, vi eller oss) för klienten. Genom att beställa juridiska tjänster från oss godkänner klienten Byråns Allmänna villkor.

2§ Byrån förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna villkor. De nya villkoren gäller då endast för de uppdrag som påbörjas efter ändringen.

KAPITEL 2: JURIDISKA TJÄNSTER

1§ Klienten lämnar en skriftlig eller muntlig förfrågan om en viss juridisk tjänst. Därefter skickar vi en skriftlig bekräftelse på att byrån åtar sig uppdraget inkluderat mer specificerade uppgifter. 

2§ Innehållet och omfattningen av uppdraget ska definieras i den information som klienten ger byrån. De uppgifter som lämnas av klienten är de vi kommer att arbeta utifrån. Vi förutsätter att uppgifterna är korrekta. Vid behov eller oklarheter kommer Byrån fråga efter mer information.

3§ Det är bolagets företrädare, Jennifer Abdulahad och Oliver Titikic, som är huvudansvariga för alla uppdrag som Byrån åtar sig. Vid behov av stöd kan flera personer kopplas in i ett uppdrag om inget annat avtalats. Det kan även vara andra anställda som hålls ansvariga för ett uppdrag. I sådana fall informeras klienten om detta vid första kontakt med byrån.

4§ De juridiska tjänster som tillhandahålls av byrån kommer ha sitt stöd i gällande rätt vid tidpunkten för utförandet av tjänsten. Om inget annat avtalats har byrån ingen skyldighet att uppdatera klienten vid ändringar av lagstiftning, praxis eller liknande efter att tjänsten är slutförd.

5§ Rådgivning av Byrån utgår ifrån svensk rätt. Vid tillämpning av annan jurisdiktion är det som ges information och inte råd. 

6§ Alla uppgifter i utkast till klienten är endast preliminära. Klienten kan således inte förlita sig på den informationen utan bör istället handla utifrån byråns slutliga version. 

7§ Juristbyrån tillhandahåller ingen rådgivning av finansiell-, ekonomisk-, skatte-, eller redovisningskaraktär utan det som ges inom beskrivna områden ska ses som information. 

KAPITEL 3: SEKRETESS

1§ All information som lämnas av klienten till Byrån och som kan antas vara avsedd endast för Byrån innehas med tystnadsplikt. Det här villkoret kan frångås endast med ett skriftligt godkännande av klienten. När Byrån sluter ett sekretessavtal med klienten så gäller bestämmelserna däri för förhållandet mellan oss och Klienten. 

KAPITEL 4: KOMMUNIKATION

1§ Om inget annat avtalats sker kommunikation per e-post och telefon. Även andra internetbaserade tjänster kan komma att användas mellan klienten och Byrån. Vi tar inget ansvar för säkerhetsbrister vid användandet av kommunikationsmedel om Byrån inte handlat uppsåtligt eller av grov oaktsamhet. 

KAPITEL 5: IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

1§ Immateriella rättigheter till alla tjänster som tillhandahålls av Byrån tillhör Byrån. Klienten har inte rätt att använda sig av tjänsterna, dokument eller arbetsresultat för annat ändamål än det åsyftade vid uppdragets ingående.

KAPITEL 6: UPPDRAGSREFERENS

1§ Byrån får under och efter ett uppdrag använda kortfattad information som en referens. Det kan exempelvis handla om ett återgivande av uppdraget på någon av byråns plattformar. Om det står uppenbart att klienten skulle reagera negativt på sådant användande av informationen ska ett skriftligt godkännande inhämtas från klienten innan det publiceras. 

2§ Vid uppdragsreferens ska alltid sekretesskyldigheten enligt 3 kapitlet 1§ iakttas. 

KAPITEL 7: FRÅNTRÄDA UPPDRAG

1§ Klienten har rätt att när som helst avbryta uppdraget utan angivande av skäl. Sådan information ska ske skriftligen till byrån. Klienten är skyldig att betala byrån för det arbete som gjorts fram tills att information angående avbrytande av uppdrag skriftligen har tillhandahållits Byrån.

2§ Byrån har rätt att frånträda uppdraget med omedelbar verkan när:

  1. Du som Klient trots påminnelse inte erlägger betalning för våra tjänster enligt dessa Allmänna villkor inom avtalad tid,

  2. Du som Klient hamnar på obestånd och vi bedömer att det föreligger en risk att betalning uteblir för erhållna juridiska tjänster enligt dessa Allmänna villkor,

  3. Samarbetet mellan dig som Klient och vi på Byrån inte fungerar tillfredsställande sedan en tid tillbaka och det inte skäligen kan väntas förbättras,

  4. Kommunikationen från dig som Klient till oss på Byrån inte uppfyller de krav som tidsramar anger trots påminnelser.

KAPITEL 8: PERSONUPPGIFTSHANTERING

1§ För information kring detta hänvisas läsaren till: https://www.aurix.se/petrsonupgift 

KAPITEL 9: ARVODE OCH FAKTURERING

1§ Fakturering sker månadsvis. Om inget annat avtalats utgår arvode per arbetad timma enligt vid var tid gällande prislista. Klienten har rätt att begära en redovisning på utfört arbete sammankopplat till de redovisade timmarna. Priset exkluderar moms. 

2§ Fakturering sker även för andra utgifter som har tillkommit för det utförda arbetet. Exempel på sådana kostnader är ansökningsavgifter och avgifter för begärda dokument från myndighet eller liknande. 

3§ På begäran av klienten ska Byrån göra en grov uppskattning av det slutliga priset. Det är inget fast pris och det som anges i uppskattningen kan komma att justeras under uppdragets gång. Om Byrån anser att kostnaden kommer bli väsentligt högre eller lägre än det uppskattade ska klienten meddelas detta.

4§ Det fakturerade beloppet ska vara Byrån tillhanda senast den dag som anges på fakturan. Vid försening tillämpas räntelagens (1975:635) bestämmelser om dröjsmålsränta. Byrån får debitera dig som klient för påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad betalning.

5§ Finns det mer än en (1) klient för uppdraget svarar klienterna solidariskt för fakturerat belopp.

6§ Byrån åtar sig att skicka fakturan till den klient som ingått avtalet om uppdraget. Om det finns flera klienter för samma uppdrag skickas alltså endast en faktura till en adress ut. Faktureringsadress bestäms i samband med uppdragsavtalets ingående. 

7§ Vid försening av betalning behöver inte byrån fortsätta utföra uppdraget fram till dess att betalning kommit Byrån tillhanda. 

KAPITEL 10: REKLAMATION OCH KLAGOMÅL

1§ Om klienten vill framföra klagomål för de juridiska tjänster som tillhandahålls av byrån ska detta göras utan oskäligt dröjsmål direkt till byråns företrädare, Jennifer Abdulahad eller Oliver Titikic. Se kontaktinformationen under flicken ”OM OSS” på ”aurix.se”.

2§ Klienten är skyldig att omedelbart efter att tjänsten avslutats undersöka brister. En reklamation ska vara skriftlig och ha kommit Byrån tillhanda senast 14 dagar efter uppdragets avslutande. Försummar klienten tidsfristen förlorar denne rätten att reklamera. Denna punkt (10 kapitlet, 2§) gäller endast för klienter som är näringsidkare.

KAPITEL 11: ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

1§ Byrån ansvarar som huvudregel inte för ett visst resultat eller en viss utgång av uppdraget. Klienten ska hålla Byrån skadelös i förhållande till tredje part. Vid uppsåt eller grov oaktsamhet ansvarar Byrån för de direkta skador som uppstår. 

2§ Byrån drivs och består av studenter vilket innebär att full kunskap ännu inte erhållits.

3§ Byråns ansvar reduceras med belopp som klienten kan erhålla genom försäkring.

4§ Byrån ansvarar inte för skador som uppkommer till följd av felaktifheter i den information som klienten lämnar till byrån.

5§ Byrån ansvarar inte för skador som uppstår när klienten använder råd och information i annat sammanhang än för det specifika uppdraget.

6§ Byrån ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter bortom vår kontroll och som vi inte skäligen kunnat känna till vid tidpunkten för uppdragsbekräftelsen och vars följder Vi inte skäligen kunde ha undvikit eller på annat sätt övervunnit. 

7§ Byrån drivs och består av studenter vilket innebär att full kunskap ännu inte erhållits.

KAPITEL 12: TVISTELÖSNING

1§ Svensk rätt ska tillämpas vid tvist i anledning av dessa Allmänna villkor, uppdragsbekräftelse, uppdragsavtal samt juridiska tjänster som tillhandahålls av Byrån. Tvisten ska lösas av Svensk Allmän domstol. Rätt forum ska vara Lunds Tingsrätt.